Obchodní podmínky

1. Základní ustanovení

1.1 Tyto OP upravují vztahy mezi smluvními stranami kupní, případně nájemní či licenční smlouvy, kdy dodavatelem zboží (dále jen „Dodavatel“) nakoupeného prostřednictvím internetové aplikace eshop.razitka-vizitky.cz (dále jen „eshop.razitka-vizitky.cz“), je fyzická nebo právnická osoba, kterou si vybral uživatel uvedeného webu (dále jen „Kupující“) pro obchod uskutečněný za využití kterékoli části eshop.razitka-vizitky.cz.

1.2 Obě strany smluvního vztahu, tedy Dodavatel Jiří Nechvátal – RENNCOLOR, IČO 12486523 se sídlem Na Slavíkově 538/26, 111 01 Praha 10 , Dolní Měcholupy i Kupující, již prvním a kterýmkoli dalším použitím eshop.razitka-vizitky.cz jednoznačně přijímají tyto OP.

1.3 Kupujícím je Spotřebitel, Podnikatel nebo Registrovaný podnikatel.

1.2.1. Spotřebitelem je každý člověk, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s Dodavatelem nebo s ním jinak jedná.

1.2.2. Podnikatelem je ten, kdo samostatně vykonává na vlastní účet a odpovědnost výdělečnou činnost živnostenským nebo obdobným způsobem se záměrem činit tak soustavně za účelem dosažení zisku. Za podnikatele je považována mj. pro účely ochrany Spotřebitele také každá osoba, která uzavírá smlouvy související s vlastní obchodní, výrobní nebo obdobnou činností či při samostatném výkonu svého povolání, popřípadě osoba, která jedná jménem nebo na účet podnikatele.

1.2.3. Registrovaným podnikatelem je ten Podnikatel, který na základě dohody s Dodavatelem využívá registrovaného přístupu k objednacímu systému Dodavatele. Takový podnikatel má zpravidla přístup ke speciálním slevám i dalším zvláštním obchodním podmínkám, které většinou využívá pro další prodej zboží nakoupeného u Dodavatele.

1.5 Kupující si je vědom, že mu koupí či prodejem produktů, jež jsou v obchodní nabídce Dodavatele, nevznikají žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů, firemních log a podobně, Dodavatele či jeho smluvních partnerů, není-li v konkrétním případě zvláštní písemnou smlouvou sjednáno jinak.

1.6 OP jsou k dispozici vždy v aktuálním znění na webových stránkách eshop.razitka-vizitky.cz

2. Sdělení před uzavřením smlouvy

Dodavatel sděluje, že:

2.1. náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od základní sazby (v příp. internetového i telefonického připojení dle podmínek Vašeho operátora, Dodavatel si neúčtuje žádné další poplatky). Z této podmínky je vyjmuta případná smluvní doprava sjednaná mezi smluvními stranami předem.

2.2. požaduje úhradu kupní ceny a zaručuje dodání v souladu s dále uvedenými Platebními podmínkami (odstavec 9.) a Dodacími podmínkami (odstavec 10.) v závislosti na druhu Kupujícího a typu kupovaného plnění.

2.3. Dodavatel uzavírá též smlouvy, jejichž předmětem je opakované plnění, zpravidla pronájem zařízení. Na straně Kupujícího v případě smlouvy nemůže být Spotřebitel. Nejkratší doba, po kterou bude smlouva strany zavazovat, je nejméně jeden měsíc.

2.4. v případě licenčních smluv uzavíraných na dobu neurčitou, je cena licence sjednána za celou dobu poskytování licence, není-li uvedeno jinak;

2.5. v případě, že Kupujícím je Spotřebitel, má takový Spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li níže uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:

2.5.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

2.5.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

2.5.3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla Dodavatele;

2.6. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy:

2.6.1. o poskytování služeb, které Dodavatel splnil s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2.6.2. o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,

2.6.3. o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu,

2.6.4. o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,

2.6.5. o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném Kupujícím na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů,

2.6.6. o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které Kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,

2.6.7. o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,

2.6.8. o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem Kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy, Dodavatel zdůrazňuje, že v případě dodání digitálního obsahu dodávaného on-line nelze od takové smlouvy odstoupit;

2.7. v případě odstoupení od smlouvy ponese Kupující náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím prostředku komunikace na dálku, náklady za navrácení zboží, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou;

2.8. Kupující má povinnosti uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je poskytování služeb a jejichž plnění již začalo;

2.9. smlouva, resp. příslušný daňový doklad, bude uložena v elektronickém archivu Dodavatele;

2.10. v případě, že Kupující má stížnost, může tuto uplatnit u jednatele Dodavatele, příp. se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

3. Smlouva

3.1. Smlouvu může Kupující uzavřít tak, že přijme návrh k uzavření smlouvy na eshop.razitka-vizitky.cz tím, že požadované plnění (zboží, službu, elektronický obsah) vloží do košíku. Kupujícímu může při uzavírání smlouvy asistovat pracovník Dodavatele, ať už přímo na pobočce nebo po telefonu a při faxové nebo emailové objednávce. Než Kupující odešle objednávku, má právo měnit jak požadované plnění, dopravu i způsob úhrady, tedy zkontrolovat všechny údaje, které do objednávky vložil. Kupní smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím po zvolení dopravy a způsobu úhrady a přijetím objednávky Dodavatelem. Za případné chyby při přenosu dat Dodavatel nenese odpovědnost. Uzavření smlouvy Dodavatel neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem na Kupujícím zadaný email.

3.2. Vzniklou smlouvu (včetně dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

3.3. Vztahy a případné spory, které vzniknou na základě smlouvy, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.

3.4. Smlouva je uzavírána v českém jazyce. Pokud vznikne pro potřebu kupujícího překlad textu smlouvy, platí, že v případě sporu o výklad pojmů platí výklad smlouvy v českém jazyce.

3.5. Uzavřená smlouva je prodávajícím archivována po dobu nejméně pěti let od jejího uzavření, nejdéle však na dobu dle příslušných právních předpisů, za účelem jejího úspěšného splnění a není přístupná třetím nezúčastněným stranám. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucích k uzavření smlouvy jsou patrné z těchto obchodních podmínek, kde je tento proces srozumitelně popsán.

3.6. Kupní smlouvou se Dodavatel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá věc, poskytne digitální obsah/licenci, která je předmětem koupě, a umožní mu nabýt vlastnické právo/licenci k ní, a Kupující se zavazuje, že věc/digitální obsah převezme a zaplatí Dodavatele kupní cenu.

3.7. Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k věci, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

3.8. Dodavatel Kupujícímu odevzdá věc, jakož i doklady, které se k věci vztahují, a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k věci/licenci v souladu se smlouvou.

3.9. Dodavatel splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s věcí v místě plnění a včas mu to oznámí.

3.10. Má-li Dodavatel věc odeslat, odevzdá věc Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci.

3.11. Dodá-li Dodavatel větší množství věcí, než bylo ujednáno, je kupní smlouva uzavřena i na přebytečné množství, ledaže je Kupující bez zbytečného odkladu odmítl.

3.12. Dodavatel odevzdá Kupujícímu předmět koupě v ujednaném množství, jakosti a provedení.

3.13. Není-li ujednáno, jak má být věc zabalena, zabalí Dodavatel věc podle zvyklostí; nejsou-li, pak způsobem potřebným pro uchování věci a její ochranu. Stejným způsobem opatří Dodavatel věc pro přepravu.

3.14. Věc je vadná, nemá-li sjednané vlastnosti. Za vadu se považuje i plnění jiné věci a vady v dokladech nutných pro užívání věci.

3.15. Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá vada, kterou má věc při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Dodavatel způsobil porušením své povinnosti

3.16. Kupující věc podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jejích vlastnostech a množství.

3.17. Nebezpečí škody přechází na Kupujícího převzetím věci. Týž následek má, nepřevezme-li Kupující věc, ač mu s ní Dodavatel umožnil nakládat.

3.18. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže Dodavatel škodu způsobil porušením své povinnosti.

3.19. Prodlením strany s převzetím věci vzniká druhé straně právo věc, po předchozím upozornění na náklady prodlévajícího, vhodným způsobem prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

Odpovědnost Dodavatele
3.20. Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že věc při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující věc převzal,

3.20.1. má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

3.20.2. se věc hodí k účelu, který pro její použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

3.20.3. je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

3.20.4. věc vyhovuje požadavkům právních předpisů. Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí, přičemž tato věta platí omezeně pro součásti laserů, jejichž záruční doba je omezena na kratší čas než 6 měsíců (viz též Reklamační řád Dodavatele, část 2. Délka záruky.)

3.21. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí, to se však netýká:

3.21.1. u věci prodávané za nižší cenu na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána,

3.21.2. na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním,

3.21.3. u použité věci na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou věc měla při převzetí kupujícím, nebo

3.21.4. vyplývá-li to z povahy věci.

3.22. Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

3.23. Má-li věc vadu, z níž je Dodavatel zavázán, a jedná-li se o věc prodávanou za nižší cenu nebo o věc použitou, má Kupující místo práva na výměnu věci právo na přiměřenou slevu.

Podstatné porušení smlouvy
3.24. Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má Kupující právo

3.24.1. na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může Kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady;

3.24.2. na odstranění vady opravou věci,

3.24.3. na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

3.24.4. odstoupit od smlouvy.

3.25. Kupující sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Dodavatel vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit. Nezvolí-li si Kupující své právo včas, má práva jako v případě nepodstatného porušení smlouvy – viz níže.

3.26. Kupující-Spotřebitel má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy Spotřebiteli působilo značné obtíže

Nepodstatné porušení smlouvy
3.27. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

3.28. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od smlouvy, může Dodavatel dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Dodavatel odstranit podle své volby opravou věci nebo dodáním nové věci.

3.29. Neodstraní-li Dodavatel vadu věci včas nebo vadu věci odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

3.30. Při dodání nové věci vrátí Kupující Dodavateli na její náklady věc původně dodanou.
Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, nebude mu právo z vadného plnění přiznáno. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání věci.

Záruka
3.31. Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že věc bude po určitou dobu způsobilá k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Tyto účinky má i uvedení záruční doby nebo doby použitelnosti věci na obalu nebo v reklamě. Záruka může být poskytnuta i na jednotlivou součást věci.

3.32. Záruční doba běží od odevzdání věci Kupujícímu; byla-li věc podle smlouvy odeslána, běží od dojití věci do místa určení. Má-li koupenou věc uvést do provozu někdo jiný než Dodavatel, běží záruční doba až ode dne uvedení věci do provozu, pokud Kupující objednal uvedení do provozu nejpozději do tří týdnů od převzetí věci a řádně a včas poskytl k provedení služby potřebnou součinnost.

3.33. Kupující nemá právo ze záruky, způsobila-li vadu po přechodu nebezpečí škody na věci na Kupujícího vnější událost.

4. Odstoupení od smlouvy

Odstoupení od smlouvy Spotřebitelem
4.1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě čtrnácti dnů. Lhůta podle věty první běží ode dne uzavření smlouvy a jde-li o

4.1.1. kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží,

4.1.2. smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží, nebo

4.1.3. smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží.

4.2. Dodavatel umožňuje Spotřebiteli odstoupit od smlouvy osobně, a to na adrese Dodavatele. Spotřebiteli pak Dodavatel potvrdí bez zbytečného odkladu v textové podobě jeho přijetí.

4.3. Odstoupit lze také korespondenčně, a to na adrese Dodavatele.

4.4. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá Dodavateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od Dodavatele obdržel, a to na své náklady.

4.5. Zboží by měl Spotřebitel vrátit úplné, s kompletní dokumentací, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal.

4.6. Rozhodne-li se Spotřebitel pro odstoupení v uvedené lhůtě, doporučujeme pro urychlení vyřízení odstoupení zboží doručit na adresu Dodavatele spolu s přiloženým průvodním dopisem s případným důvodem odstoupení od kupní smlouvy (není podmínkou), s číslem nákupního dokladu a uvedeným číslem bankovního účtu nebo s uvedením, zdali částka bude odebrána v hotovosti.

4.7. Spotřebitel odpovídá Dodavateli pouze za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

4.8. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, vrátí mu Dodavatel bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky, které od něho na základě smlouvy přijal, stejným způsobem.

4.9. Odstoupí-li Spotřebitel od smlouvy, Dodavatel však není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Spotřebiteli dříve, než jí Spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal.

4.10. Spotřebitel bere na vědomí skutečnost, že jsou-li se zbožím poskytovány dárky, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím uzavřena s podmínkou, že dojde-li k využití práva Spotřebitele odstoupit od kupní smlouvy, darovací smlouva pozbývá účinnosti a Spotřebitel je povinen spolu s vráceným zbožím vrátit i s ním související poskytnuté dárky včetně všeho, oč se obohatil. V případě, že tyto nebudou vráceny zpět, budou tyto hodnoty chápány jako bezdůvodné obohacení Spotřebitele. Není-li vydání předmětu bezdůvodného obohacení dobře možné, má Dodavatel právo na peněžitou náhradu ve výši obvyklé ceny.

Odstoupení v ostatních případech
4.11. Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, ani požadovat dodání nové věci, nemůže-li věc vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí:

4.11.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady věci,

4.11.2. použil-li Kupující věc ještě před objevením vady,

4.11.3. nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

4.11.4. prodal-li Kupující věc ještě před objevením vady, spotřeboval-li ji, anebo pozměnil-li věc při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Dodavateli, co ještě vrátit může, a dá Dodavateli náhradu do výše, v níž měl z použití věci prospěch.

4.11.5. Neoznámil-li Kupující vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od smlouvy.

5. GDPR a ochrana informací

5.1. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou důvěrné a budou v souladu s Nařízením EU 2016/679 využity pouze k uskutečnění plnění smlouvy s Kupujícím, nebo v souladu s jeho souhlasem k využití osobních údajů, který Kupující poskytl Dodavateli, prostřednictvím aplikace eshop.razitka-vizitky.cz nebo jiným prokazatelným způsobem.

6. Provozní doba

6.1. Objednávky přes eshop.razitka-vizitky.cz jsou přijímány 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

6.2. Příjem objednávek telefonicky nebo osobně je možný v souladu s pracovní dobou Dodavatele.

7. Ceny

7.1. Všechny ceny jsou smluvní. Na webu eshop.razitka-vizitky.cz jsou po výběru Dodavatele vždy aktuální a platné ceny tohoto Dodavatele.

7.2. Pro Spotřebitele a neregistrované Podnikatele platí ceny, které jsou uváděny včetně DPH.

7.3. Akční ceny platí vždy do vyprodání zásob při uvedení počtu kusů akčního zboží nebo po dobu časově určenou.

8. Objednávání

8.1. Kupující dostane plnění za cenu platnou v době objednání. Tato cena bude uvedena v elektronickém obchodu či ve zprávě potvrzující přijetí objednávky zboží.

8.2. Objednávat je možno následujícími způsoby:

8.2.1. prostřednictvím elektronického obchodu

8.2.2. podle obchodních podmínek zvoleného Dodavatele

8.3. Dodavatel doporučuje Kupujícímu provádět objednávky přes e-shop prostřednictvím registrovaného profilu Kupujícího. V případě veřejného přístupu k internetu dále doporučuje Kupujícímu odhlásit se ze svého profilu po provedení objednávky.

9. Platební podmínky

9.1. Prodávající akceptuje platební podmínky uvedené na eshop.razitka-vizitky.cz.

9.2. Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí ve vlastnictví Dodavatele, avšak nebezpečí škody na věci přechází převzetím zboží Kupujícím.

10. Dodací podmínky

10.1. Lhůta dodání:

10.1.1. se může měnit individuálně u každého Dodavatele

10.1.2. pro zboží na objednávku nebo zboží upravené podle přání Kupujícího je lhůta dodání vždy stanovena dohodou smluvních stran.

10.2. Osobní odběr:

10.2.1. Zboží může převzít pouze Kupující nebo jím pověřená osoba. Tato osoba se musí dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo platným cestovním pasem.

10.3. Zasílání přepravní službou – ČR:

10.3.1. Zboží je možno kupujícímu zaslat Dodavatelem vybranou přepravní službou.

10.3.2. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

10.4. Zasílání kurýrem (nebo Kupujícím vybraným přepravcem):

10.4.1. Pokud nebylo výslovně ujednáno jinak, Kurýrní službu objednává a platí výhradně Kupující. Kurýra je možno k Dodavateli vyslat po potvrzení obsahu objednávky a termínu její expedice ze strany Dodavatele.

10.5. Zasílání přepravní službou – SR:

10.5.1. Zboží je možno kupujícímu zaslat přepravní službou přímo na jím zvolenou adresu. Cena přepravy se řídí dle ceníku aktuálního v den objednávky.

10.6. Převzetí zboží:

10.6.1. Kupující je povinen bezprostředně při dodání překontrolovat spolu s dopravcem stav zásilky (počet balíků, neporušenost pásky s firemním logem, poškození krabice) podle přiloženého přepravního listu.

10.6.2. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku Kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

10.7. Poškozená zásilka:

10.7.1. Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu Dodavatele, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bez zbytečného odkladu zaslat faxem, e-mailem, nebo poštou Dodavateli.

10.7.2. Dodatečná reklamace neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nezbavuje Kupujícího práva věc reklamovat, dává však Dodavateli možnost prokázat, že se nejedná o rozpor s kupní smlouvou.

Doprava a platba

Poskytovatelem platební brány je společnost ComGate Payments, a.s https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana. Kontaktní údaje na společnost ComGate Payments, a.s. jsou:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

Na našich webových stránkách můžete platbu provést čtyřmi způsoby.

  • Poštovné s platbou na účet převodem nebo kartou
  • Hotově při doručení
  • Comgate platební karta – můžete zaplatit přes platební kartu nebo bankovní platbou
  • Comgate platba převodem

Online platby pro nás zajišťuje platební brána ComGate. Poskytovatel služby, společnost ComGate Payments, a.s., je licencovaná Platební instituce působící pod dohledem České národní banky. Platby probíhající skrze platební bránu jsou plně zabezpečeny a veškeré informace jsou šifrovány.

Platba kartou

Nejrychlejší způsob zaplacení online. Do rozhraní platební brány ComGate zadáte číslo karty, datum platnosti a CVC kód – tři čísla, která najdete v podpisovém proužku na zadní straně karty. Vše je zabezpečeno standardem 3D Secure, a tak budete nejspíš požádáni o zadání číselného kódu, který obdržíte SMSkou od své banky.

Platba bankovním převodem

Okamžitá platba prostřednictvím internetového bankovnictví. Platební brána ComGate vás přesměruje do vašeho internetového bankovnictví, kam se přihlásíte jako obvykle a zde potvrdíte už připravený platební příkaz. 

Po dokončení platby budete přesměrováni zpět do obchodu. Platba je potvrzena okamžitě, budeme bez odkladu pokračovat v realizaci objednávky.

Kontakty

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel:  +420 228 224 267

12. Záruční podmínky

11.1. Záruční podmínky na zboží se řídí Reklamačním řádem Dodavateli a příslušnými právními předpisy ČR. Jako záruční list obvykle slouží faktura nebo jiný prodejní doklad.

13. Závěrečná ustanovení

12.1. Tyto obchodní podmínky včetně jejich součástí jsou platné a účinné od 1. 8. 2014 a ruší předchozí znění OP včetně jejích součástí, přičemž jsou k dispozici v sídle Dodavatele a elektronicky na eshop.razitka-vizitky.cz.